Ueno
With Sachiko AmeYoko- Ueno Shopping Arcade Washing the mouth @ Asakusa Shrine Pagoda @ Asakusa Shrine Asakusa Shrine
a002_2.jpg (72550 bytes) a003_3.jpg (74173 bytes) low00064.jpg (53791 bytes) low00063.jpg (31178 bytes)  
low0012.jpg (48966 bytes) low0013.jpg (41185 bytes) low0015.jpg (19889 bytes)